– เอกสารการจัดจ้าง เลขที่ 3/2561 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำชุมชนบูแม