ภาพตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลยี่งอ

               แต่เดิมอำเภอยี่งอเป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งมีเจ้าเมืองปกครอง เจ้าเมืองนิยมใช้ช้างในการเดินทางไปติดต่อสัมพันธ์กับเจ้าเมืองใกล้เคียง เช่น เจ้าเมืองรามัน เจ้าเมืองสายบุรี เป็นต้น ดังนั้นเทศบาลตำบลยี่งอ จึงใช้ช้างเป็นตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาล