การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  แผนป้องกันการทุจริต

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

          * รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน

          * การกำหนดขั้นตอนหหรือวิธีการปฏิบัติ

   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน