ประวัติการจัดตั้งสุขาภิบาลยี่งอ

 • สุขาภิบาลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีประวัติการจัดตั้งดังต่อไปนี่ คือ เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2498 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือที่ 15984/2498 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2498 เรื่องการสำรวจท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งสุขาภิบาล ซึ่งทางอำเภอได้จัดการสำรวจและส่งจังหวัด โดยหนังสือที่ 5395/2498 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2498 และต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือที่ 5389/2499 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2499 ให้สำรวจอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางอำเภอก็ได้สำรวจและส่งให้จังหวัดอีกโดยหนังสือที่ 1857/2499 ลงวันที่ 4 เมษายน 2499
 • ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ตามประกาศ ลงวันที่ 10 ธันวาคม 2499 ซึ้งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 74 ตอนที่ 4 ลงวันที่ 7 มกราคม 2500 ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนในตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ขึ้นเป็นสุขาภิบาล ให้เรียกชื่อว่า “สุขาภิบาลยี่งอ” อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเขตสุขาภิบาลตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านที่ 1,2 และ 3 ตำบลยี่งอ รวมเนื้อที่ของเขตสุขาภิบาลยี่งอ 0.644 ตารางกิโลเมตร เมื่อเริ่มดำเนินการมีอาคารบ้านเรือนจำนวน 346 หลังคาเรือน จำนวน ราษฎรชาย 1,230 คน หญิง 1,160 คน รวมทั้งสิ้น 2,390 คน
 • กรรมการสุขาภิบาลเมื่อเริ่มดำเนินการ มีกรรมการรวม 12 คน แยกได้ดังนี้ คือ
 • 1. กรรมการในตำแหน่ง

  • 1. ร.ต.ท.ถวิล ณ สงขลา นายอำเภอยี่งอ
  • 2. ร.ต.ท.พันธ์ ณ นคร หัวหน้าสถานีตำรวจ
  • 3. นายไฉน วรรณรักษ์ สมุห์บัญชีอำเภอ
  • 4. นายศานิต อุทัยเลิศ อนามัยอำเภอ
  • 5. นายดิลก แประสามะ กำนันตำบลยี่งอ
  • 6. นายนิมะ บูแมนิแล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ
  • 7. นายมะอีซอ แประสามะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลยี่งอ
 • 2.  กรรมการโดยแต่งตั้ง

 • นายศิริชัย ศรีสว่าง ปลัดอำเภอจัตวา จังหวัดแต่งตั้งตำคำสั่งที่ 5960/2500 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2500 เป็นกรรมการและปลัดสุขาภิบาล
 • กรรมการโดยเลือกตั้ง ซึ่งได้ทำการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2500 โดยมีขุนวรคุตต์ คณารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธานในวันเลือกตั้ง และผลของการเลือกตั้งมีบุคคลได้รับเลือก คือ
  • 1. นายดิเรก เถลิงกุล
  • 2. นายนิวัฒน์ พัฒนภักดี
  • 3. นายอุดม ราชมุกดา
  • 4. นายเฉลิม หมั่นยิ่ง
 • สุขาภิบาลยี่งอ เริ่มทำพิธีประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2500 และได้เชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีนายชาญ พันธ์เจริญ ปลัดจังหวัดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระสงฆ์มาสวดชยันโต แล้วเริ่มประชุมกรรมการสุขาภิบาลครั้งแรก และมีมติที่ประชุมเลือก ร.ต.ท.พันธ์ ณ นคร หัวหน้าสถานีตำรวจ เป็นรองประธานกรรมการสุขาภิบาล
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2538 กรมการปกครองได้อนุมัติให้อำเภอยี่งอ จัดตั้งหมู่บ้านใหม่โดยแยกจากหมู่ที่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เป็นหมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพื้นที่อยู่ในเขตสุขาภิบาลยี่งอ และนอกเขตบางส่วน (ตามทะเบียนประวัติการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่7 ตำบลยี่งอ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2538) ดังนั้นพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลยี่งอ จึงประกอบด้วย พื้นที่ส่วนหนึ่งของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

(ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลยี่งอ)

ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลยี่งอ

 • เทศบาลตำบลยี่งอ เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลยี่งอ ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส มีพื้นที่ 0.644 ตารางกิโลเมตร เป็นเทศบาลชั้น 7 ตามกรอบรายได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน)

(พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล)