นโยบายของนายกเทศมนตรี

นโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลยี่งอ แถลงเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลยี่งอ

“เมืองน่าอยู่  คู่ประวัติศาสตร์  ธรรมชาติดี  มีธรรมาภิบาล”