แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3

♦ แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไข/เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2562)

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)


แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

♦ แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560


รายงานผลการดำเนินงานตามแผน

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2559


เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


รายงานยอดงบประมาณคงเหลือประจำปี