รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ

 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การขออนุญาตและเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการติดจั้ง วาง กองวัสดุก่อสร้างหรือสิ่งใดๆที่เกี่ยวกับการก่อสร้างบนทางเท้าหรือทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2545
 • เทศบัญญัติเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2549

ระเบียบเทศบาลตำบลยี่งอ

 • ระเบียบเทศบาลตำบลยี่งอว่าด้วยการให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล พ.ศ.2547
 • ระเบียบเทศบาลตำบลยี่งอว่าด้วยการให้เช่าทรัพย์สินของเทศบาล พ.ศ.2547
 • ระเบียบเทศบาลตำบลยี่งอว่าด้วยกรรมการชุมชน พ.ศ.2549
 • ระเบียบสภาเทศบาลตำบลยี่งอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลยี่งอ พ.ศ.2553