– เอกสารการจัดจ้าง เลขที่ 1/2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล (งานปรับปรุงผิวจราจรถนนรามโกมุท) โดยวิธีคัดเลือก