– คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2479/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลยี่งอ