– คำสั่งจังหวัดนราธิวาส ที่ 2478/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลยี่งอ