– ประกาศเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการจดทะเบียนพาณิชย์ ในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ