– ประกาศเทศบาลตำบลยี่งอ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน งานทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ