– ประชาสัมพันธ์กิจกรรมค่ายฝึกอบรมผู้นำชุมชนปลุกจิตสำนึก ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงาน