– ประชาสัมพันธ์แนวทางที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535