– เอกสารการจัดจ้าง เลขที่ 2/2560 โครงการก่อสร้างฝาคูระบายน้ำพร้อมทางเท้าถนนเทศบาล 4