– ประกาศ ขอเชิญชวนประชาชน (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)