– หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2563”