– เอกสารการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) เลขที่ ๑/๒๕๖๒