– การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส